دورهمی اعضاء باشگاه نینجای ارومیه به میزبانی دکتر شقاقی - 1401-02-24 07:52:00
افتتاح دومین دوجوی نینجای ارومیه و استان - 1400-09-07 13:09:00
هنر شمشیرزنی شیهان حسین اسکندری - 1400-06-28 14:05:00
نمونه ای از کاتاهای کاتانا (شمشیر اصیل نینجا) - 1400-05-19 22:56:00
تایجوتسو کونایچی‌های ارومیه - 1400-04-21 18:00:00
هنر شمشیرزنی شیهان حسین اسکندری - 1400-04-15 18:34:00
"خواستن توانستن است" تمرینات کونایچی های ارومیه - 1400-03-10 20:48:00
کونایچی‌های کوچک ارومیه - 1400-03-10 20:25:00
تمرین آخر سال 1399 - 1400-01-12 07:53:00
نینجای بانوان - 1399-11-07 14:15:00
اطلاع‌رسانی دایر بودن باشگاه نینجا و سامورائی ارومیه - 1399-08-22 09:18:00
ایجاد روابط بین بوجینکان ایران، ترکیه و ژاپن - 1399-06-05 09:52:00
آموزش تایجوتسو - 1399-06-01 09:30:00
هنر کاتانا - 1399-05-30 11:53:00
بازگشائی باشگاه نینجا و سامورایی ارومیه - 1399-03-21 08:10:00
آدمهای قوی توضیح ندارند - 0000-00-00 00:00:00
اراده راسخ - 0000-00-00 00:00:00
از کسی که برای خود ارزشی قایل نیست پروا کن - 1399-02-08 08:08:00
شیهان حسین اسکندری - 1399-01-13 11:55:00
میت زنی حرفه‌ای باشگاه نینجا و سامورایی ارومیه - 1398-12-01 08:21:00
ضربات پا نینجا و سامورایی ارومیه - 1398-11-19 10:20:00
تمرینات نینجا و سامورایی ارومیه - 1398-11-13 08:43:00
اجرای تکنیک‌های ایای‌دو مدرسه شیندن کاتوریشن - 1398-11-13 08:34:00
اجرای حرکات آکروبات - 1398-10-11 10:40:00
برگزاری مسابقات هنرهای رزمی جام باشگاه‌های ارومیه - 1398-09-22 10:48:00
ضربات پا (گری) کونایچی‌های ارومیه - 1398-08-23 10:55:00
تمرینات کونایچی‌های ارومیه - 1398-08-20 13:20:00
کونایچی‌های ارومیه (دختران نینجا) - 1398-08-16 22:52:00
آموزش مبارزه با سلاح کاتانا و کوساری - 1398-07-20 09:54:00
آموزش تایجوتسو هامبو توسط شیدوشی محمد رحیمی - 1398-07-20 09:39:00
آموزش مبارزه با سلاح کاتانا توسط شیهان اسکندری و شیدوشی رحیمی - 1398-07-17 11:32:00
اجرای ضربات میت اعضاء نینجا و سامورایی ارومیه - 1398-07-16 10:57:00
اجرای حرکات شیهوتن و اوشیرو اورا ماواشی توسط شیهان اسکندری - 1398-07-15 10:56:00
آموزش تایجوتسو توسط شیهان حسین اسکندری - 1398-07-14 11:16:00
جلسه هم‌اندیشی نینجای ارومیه - 1398-07-03 12:17:00
دختران نینجای ارومیه - 1398-07-03 07:52:00
اجرای حرکات شوتن جوتسو - 1398-07-01 09:16:00
اجرای حرکات شیهوتن اعضای نینجا و سامورایی ارومیه - 0000-00-00 00:00:00
تمرینات هامبو نینجا و سامورایی ارومیه - 1398-06-28 09:15:00
تمرینات با کاتانا نینجا و سامورایی ارومیه - 1398-06-27 14:06:00
تولد شیدوشی رحیمی همراه با اعضا نینجا و سامورایی ارومیه - 1398-06-25 12:41:00
برگزاری شین دو شیکای نینجا و سامورایی باشگاه شهدای دادگستری - 1398-06-16 08:53:00
تایجوتسو شیهان حسین اسکندری - 1398-06-02 11:07:00
آموزش انواع گامائه در نینجوتسو توسط شیدوشی رحیمی - 1398-05-26 07:49:00
آموزش هنرهای رزمی نینجا و سامورائی زیر نظر شیهان اسکندری - 1398-05-20 08:27:00
شیهوتن جوتسو (آکروبات نینجا) - 1398-05-16 08:47:00
تبریک کسب دان 7 شیدوشی رحیمی - 1398-04-12 12:31:00
تشکر و قدردانی از شیدوشی رحیمی - 1398-04-01 08:14:00
عرض تبریک جهت ارتباط بین بوجینکان نینجوتسو و سامورایی ارومیه و ترکیه - 1398-04-01 07:44:00
شرکت شیدوشی محمد رحیمی در سمینار 16 ژوئن بوجینکان دوجوی ترکیه - 1398-03-29 08:08:00
تمرینات تای‌جوتسو کونایچی‌های استان آذربایجان غربی - 1398-03-13 10:05:00
آموزش دفاع در برابر کاتانا توسط شیهان اسکندری - 1398-03-02 09:46:00
اجرای چند تکنیک نانچیکو توسط شیهان اسکندری - 1398-02-23 09:14:00
آموزش مبارزه با سلاح سنسو یا تیسن توسط شیهان اسکندری - 1398-02-22 11:02:00
آموزش چند تکنیک تای‌جوتسو توسط شیهان اسکندری - 1398-02-21 09:07:00
آموزش کار با نانچیکو توسط شیهان اسکندری و شیدوشی رحیمی - 1398-01-27 10:04:00
آموزش دفاع در برابر سلاح‌ گرم توسط شیهان اسکندری - 1398-01-19 08:52:00
جشن پایان سال دوجوی استان آذربایجان غربی - 1397-12-28 08:31:00
هنر تیراندازی شیهان اسکندری - 1397-12-22 10:42:00
آموزش انواع داچی در نینجا توسط شیدوشی‌ رحیمی - 1397-12-20 14:09:00
درجه بندی کمربند در نین جوتسو و نینجا - 1397-12-19 11:21:00
رونمایی از حکم دان 10 و کارت مربیگری شیهان اسکندری - 1397-12-18 11:20:00
اجرای تکنیک‌های کوساری فوندو توسط شیدوشی رحیمی - 1397-12-18 08:45:00
حکم دان 3 شیدوشی رحیمی - 1397-12-17 17:44:00
برگزاری استاژ فنی نینجوتسو و سامورایی بوگه‌ی ریو - 1397-12-12 22:50:00
جشن تولد شیهان حسین اسکندری در باشگاه شهدای دادگستری - 1397-12-11 08:32:00
آموزش تکنیک‌های شمشیرزنی با سلاح بوکن توسط شیهان اسکندری - 1397-12-07 14:15:00
انتصاب سنسی خانی به عنوان مسئول بانوان نینجا سامورائی بوگه‌ی ریو استان - 1397-12-06 08:03:00
تمرینات تایجوتسو بانوان نینجاکار استان آذربایجان غربی - 1397-12-04 11:13:00
مطالبی در خصوص یادگیری دفاع شخصی - 1397-12-05 08:00:00
ترفیع کمربند دان یک و مربیگری فدراسیونی آقای عرفان اعتمادیان - 1397-12-02 08:33:00
ترفیع دان یک و مربیگری آقایان کریم یگانه و رضا میرزائی - 1397-12-02 08:15:00
شیهان حسین اسکندری - 1397-11-17 14:15:00
برگزاری استاژ فنی نینجوتسو و سامورایی توسط کانچو صلح دوست - 1397-11-11 22:03:00
آموزش تای جوتسو توسط شیهان اسکندری و شیدوشی‌ رحیمی - 1397-11-09 11:02:00
آموزش هنرهای رزمی ویژه بانوان استان - 1397-11-01 11:44:00
آموزش تایجوتسو توسط شیهان اسکندری SSK - 1397-10-27 11:01:00
کاتاهای پنجگانه و عناصر حیاتی و اصول مهم نینجا - 1397-10-23 09:16:00
نینجای بانوان ارومیه تحت تعلیم سنسی صبا خانی - 1397-10-22 09:34:00
اجرای حرکات شیهوتن توسط شیهان اسکندری SSK - 1397-10-22 09:00:00
نینجای بانوان ارومیه توسط سنسی صبا خانی - 1397-10-16 12:59:00
تمرینات نینجای بانوان ارومیه توسط سنسی صبا خانی - 1397-10-16 12:57:00
کونوایچی های استان آذربایجان غربی - 1397-10-16 12:55:00
سنسی صبا خانی - 1397-10-16 12:43:00
سنسی صبا خانی - 1397-10-16 12:42:00
رهبر نینجاهای استان شیهان حسین اسکندری - 1397-10-15 11:04:00